1.حق برخورداری از رفتار منصفانه:
مشتری وکارکنان شرکت هر دو حق دارند فارغ از جنسیت، سن، مذهب و یا میزان توانایی جسمی و … از برخوردی منصفانه و به دور از تبعیض برخودار شوند.

2.حق دریافت سرویس مناسب
سرویس ارائه شده باید متناسب با نیاز مشتری و ارزیابی بودجه مورد نظر مشتری باشد.

3.حق شفافیت، انصاف و صداقت در معامله
ارائه دهنده خدمات باید تمام تلاش خود را برای اطمینان از این امرانجام دهد که قراردادها و موافقت نامه ها بطور شفاف، قیمت خدمات، شرایط استفاده و مسئولیت های شرکت و مشتری و ضوابط حاکم بر چرخه عمر محصول را شرح می دهد.

4.حق حفظ حریم خصوصی
اطلاعات شخصی مشتریان باید محرمانه نگه داشته شود مگر اینکه طبق قوانین، شرکت موظف به
پاسخگویی به نهادهای قانونی کشور باشد. مشتریان حق دارند ، اطلاعاتشان از هر نوع ارتباط
الکترونیکی و یا فیزیکی که حریم خصوصی آنها را نقض می کند، حفظ شود.

5.حق ارتباط، درخواست پشتیبانی ، اعتراض و جبران خسارت
مشتری حق دارد با روشهای تعریف شده با شرکت در ارتباط باشد و پشتیبانی دریافت کند. شرکت باید روشهای جبران خسارت خود را در صورت شفاف ابلاغ کند و مشتری بتواند در صورت نقض تعهدات شرکت اعتراض کند و خسارت دریافت نماید.